Aprašymas

Programos tikslas – padėti mokiniams įgyti ir sėkmingai naudoti socialinius ir emocinius gebėjimus, siekiant užtikrinti sėkmę mokykloje ir gyvenime, puoselėti darnius tarpusavio santykius bendruomenėse ir stiprinti atsakingą elgesį visuomenėje.

Uždaviniai:
1. Svarbiausią dėmesį sutelkti į mokinio asmenybės ugdymą, suteikiant mokiniui tinkamą paramą, kad jis išsiugdytų gyvenimui svarbių kompetencijų.
2. Siekiant užtikrinti sėkmę mokykloje ir gyvenime plėtoti mokinių savimonės ir savitvardos įgūdžius.
3. Mokyti kurti ir palaikyti santykius remiantis socialiniu sąmoningumu ir tarpasmeninio bendravimo gebėjimais.
4. Ugdyti sprendimų priėmimo gebėjimus ir atsakingą elgesį asmeninėse, mokyklos ir bendruomenės situacijose.
5. Išmokyti vaikus gyventi aktyvaus ir sveiko gyvenimo ritmu.