Aprašymas

Ten, kur saulę nusineša jūra“ – programa skirta ir pritaikyta stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą, kurti vaikams emocinį komfortą, padėti likviduoti Covid 19 pandemijos neigiamas pasekmes vaikų sveikatai, ugdyti vaikų, taip pat neįgalių vaikų gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines, emocines ir kitas bendrąsias kompetencijas, kurios reikalingos jų adaptacijai nuolat kintančioje aplinkoje. 

 

Pagrindiniai programos tikslai ir uždaviniai:

  • užtikrinti programos dalyvių socializacijos galimybes, atsižvelgiant į įvairaus amžiaus vaikų grupes, socialiai remtinus, neįgalius, nesimokančius lietuvių mokomąja kalba bei užsienio lietuvių vaikus, pritaikant programą jų poreikiams ir interesams, kad būtų sumažinta socialinė atskirtis, sušvelninti psichologiniai konfliktai, ugdomi bendravimo ir bendradarbiavimo, socialinės kompetencijos, darbo komandoje įgūdžiai;
  • formuoti sveikos gyvensenos sampratą – ugdyti fizinius ir psichinius, sveikatai naudingus gebėjimus bei įpročius;
  • ugdyti toleranciją, plėtoti vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikius – pakviesti programos dalyvius į susitikimus su ryškiais visuomenės, sporto, meno atstovais, sudominti ir perteikti jų turimas žinias ir patirtį, praplėsti vaikų akiratį, plėtoti jų estetinį-meninį jautrumą aplinkai, kūrybiškumą ir saviraišką;
  • suburti kompetentingą, motyvuotą bei atsakingą programos vykdytojų komandą, orientuotą į neformaliojo švietimo ir konkrečios programos įgyvendinimo rezultatus, jog būtų užtikrintas vaikų saugumas, kompetencijų ir įgūdžių perdavimas,  įsisavinimas;
  • ugdyti asmenines, socialines ir emocines kompetencijas, mokant reikšti emocijas, mintis, nuomonę, bendrauti ir diskutuoti, pateikiant aktualias diskusijų temas, simuliuojant ir refleksuojant gyvenimiškas situacijas, ieškant konstruktyvaus problemų sprendimo, mokantis pajusti tarpasmeninį ryšį ir bendradarbiauti;
  • sukurti emociškai saugų, atvirą ir pozityvų mikroklimatą, jog programos dalyviai galėtų lengvai adaptuotis prie naujos aplinkos ir  laisvai reikštų savo mintis, kūrybines idėjas, aktyviai įsitrauktų į siūlomas veiklas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, skatinti sveikos mitybos, optimalaus fizinio aktyvumo įpročius.