Aprašymas

Programos tikslas – ugdyti vaikų socialines ir emocines kompetencijas sveikos gyvensenos srityje, derinant formalias paskaitas ir neformalius uţsiėmimus, skirtus formuoti sveiką gyvenseną, vertybes, sąţiningumą, garbę, skatinti valios, ryţto, uţsispyrimo ir savikontrolės ugdymą.

Uždaviniai:
1. Organizuoti įvairių sporto šakų užsiėmimus (ne mažiau nei 13 skirtingų) stovyklos metu. Patirtis rodo, jog lengviausias kelias formuoti sveiką gyvenseną, yra uţsiimant įvairiomis sporto šakomis. Sportu skatinsime fizinį aktyvumą, drausmę, komandinį darbą.
2. Pažinti save socialinėje, neformalioje aplinkoje. Asmeniniai, grupiniai prisistatymai, renginiai ir varţybos per 10 dienų vaikams padės atsiskleisti save, atrasti naujų patirčių.
3. Puoselėti ir saugoti gamtą, pažinti gimtąjį kraštą. Stovyklos metu vaikai išbandys turistavimo ypatumus, lavins fizinę ištvermę ţygių metu, mokysis saugiai ir tvarkingai elgtis gamtoje. Stovyklos lokalizacija (Ventos regioninis parkas) sudaro galimybę visapusiškai paţinti kraštą keliaujant: įvairių ţygių maršrutai, aplankant saugomus gamtos ir kultūros objektus, muziejus, amatininkus (keramikus, kalvius, ţolininkes). Stovyklos metu vaikai trumpam apsigyvens skautų saloje, kur bus ugdoma pagarba gamtai ir aplinkai, mokoma išgyvenimo, skautų paslapčių, maisto rinkimo gamtoje.
4. Skatinti žinojimą ir supratimą, koks svarbus yra veiklos ir poilsio derinimas, asmens ir aplinkos švaros įtaka žmogaus sveikatai ir gyvenimo kokybei. Stovykloje įrengta pirtis ir kubilas. Vaikai su patyrusiu pirtininku lankysis pirties uţsiėmimuose, grūdinsis, susipaţins su tradicinėmis pirties paslaptimis.
5. Vaikų fantazijos lavinimas, kūrybiškumo skatinimas. Menų terapija (keramika, tapyba, karpymas, gamtos menas) skatinsime vaikų atsipalaidavimą, įtampos maţinimą, kūrybiškumą ir išskirtinumą. 6. Ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas, formuojant sveikos mitybos įgūdžius ir įpročius. Sveika gyvensena – sveikas maistas. Į stovyklą maistas, darţovės tiekiamos iš ekologinių vietinių ūkininkų, kad vaikai suprastų, koks svarbus yra sveikas maistas. Vaikams bus suteikta galimybė prisiliesti prie sveiko maisto ruošos. Lauke įrengta lauko virtuvė, su ţidiniu ir senoviniu puodu, kur vakarais grupelės vaikų su vadovais verda ekologišką darţovių troškinį ir vaišina visą stovyklą.

 

Stovyklos pamainos:

2017-06-26     2017-07-05
2017-07-30     2017-08-08
2017-08-09     2017-08-18

 

Daugiau informacijos rasite: http://www.virvytesstovykla.lt

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.