Aprašymas

Programos tikslas – atkurtos Lietuvos Šimtmečio proga svarbu prisiminti mūsų herojus, už ką jie kovojo, ir prisidėti prie etninės kultūros sampratos plėtojimo:

  • Ugdyti vaiko tautinę savimonę, tvirtas tautinį tapatumą pagarbą kultūrai ir ugdyti tautinį orumą, norint neprarasti šalies identiteto;
  • Padėti vaikui gilinti žinias apie kultūrinį sąmoningumą, gebėjimus ir nuostatas, kurios yra reikalingas suprasti, priimti bei gerbti kultūrines vertybes, plėtoti kultūrinės raiškos gabumus, ugdyti patriotiškumą, pagarbą ir meilę Lietuvai.  Programa sudaryta iš įvairių praktinių užsiėmimų ir renginių, kurių metu stovyklautojai bus skatinami įtvirtinti tautos ir bendražmogiškas vertybes, moralines normas, t. y. programos metu bus bandoma inspiruoti jaunąją kartą išsaugoti ir puoselėti kultūrinį tautos palikimą.

Programos uždaviniai:

  • Stovyklos dalyvius supažindinti su lietuvių tautos praeitimi, socialinio bei kultūrinio gyvenimo bruožais, papročiais ir tradicijomis. Užsiėmimų metu mokyti pasitikėti kūrybiniais gebėjimais, žvelgti į meną kaip į prasmingų atradimų teikiančią veiklą. Naudojantis natūraliomis bendravimo sąlygos ir siūloma veiklų įvairove ugdyti asmenybes, kurios didžiuotųsi savo kultūra ir suvoktų jos svarbą. Skatinti stovyklos dalyvius gilinti asmenines etnokultūros žinias, dalintis jomis tarpusavyje ir taip padėti formuoti tapatybes, kurios suvokusios etnokultūros svarbą bei reiškinio apimtį galėtų kūrybiškai perteikti savo mintis ir požiūrį į tautos praeitį. 

 

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.

Daugiau informacijos rasite: http://vaikupoilsis.com/