Aprašymas

Programos tikslai:

  • Ugdyti socialinę ir pilietiškumo kompetenciją.
  • Plėtoti sėkmingam komunikavimui būtinas geranoriško bendravimo ir tolerancijos įgūdţius.
  • Ugdyti aktyvaus ir atsakingo dalyvavimo vietos bendruomenės ir visuomenės gyvenime gebėjimus, supratimą apie asmens teises ir pareigas, bendruomenės ir visuomenės struktūrą, demokratijos vertybes ir principus;
  • Skatinti sveikos gyvensenos, visavertės mitybos įgūdţius,kartu vykdant prevencines priemones prieš ţalingus įpročius, smurtą ir patyčias.

 

Uždaviniai:

  • Mokėti pripaţinti ir gerbti kitų ţmonių teises, pomėgius, rūpintis kitais. Gebėti tinkamai spręsti iškilusius konfliktus.
  • Ugdyti pasitikėjimą savimi ir kitais, optimistiškesnį poţiūrį, sudarant sąlygas kūrybiniam mąstymui, skatinanti bendravimą, atvirumą ir empatiją.
  • Padėti stovykloje dalyvaujantiems vaikams, suprasti kintančią aplinką, prisitaikyti prie jos ir formuoti tinkamą pasaulėţiūrą.
  • Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdţius, mokėti juos pritaikyti asmeninėje ir visuomeninėje veikloje, šalinti nepalankius sveikatai veiksnius, skatinti fizinį aktyvumą.

 

Stovyklos pamainos:

2017-07-09     2017-07-18
2017-07-28     2017-08-06

 

Daugiau informacijos rasite: http://www.tolieja.lt

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.