Aprašymas

Programa „Šventosios vingiai“ suburs tris stovyklautojų pamainas. Vaikai skirtingi amžiumi, turima patirtimi, motyvacija, interesais, siekiais, gebjimais, veikimo stiliumi, pasiekim lygiu ir kt., tai lemia skirtingą jų motyvaciją ir dalyvavimą veiklose. Siekiant programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo,pasirinktos pamainų temos, ugdymo veiklos diferencijuojamos ir individualizuojamos. Socialinių iremocinių kompetencijų tobulinimas yra susijęs su savimonės, savitvardos, socialinio sąmoningumo,sprendimų priėmimo ir bendravimo, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimu. Daug dėmesio bus skiriama vaiko prigimtiniam mokymosi būdui. Programoje yra daug žaidybinių-patyriminių momentų, kurie formuos įgūdžius ir stiprins loginį mstymą, bus naudojamos vaizdinės, muzikinės ritminės priemonės,edukaciniai-pažintiniai elementai. Jauniausiojo amžiaus vaikų pamainoje didesnis dėmesys bus skirtas kūrybiškumo, savarankiškumo ugdymui, mokymuisi bendradarbiauti, o vyresniųjų pamainose –kūrybiniam mąstymui, konstruktyviam problemų sprendimui bendradarbiaujant.

Programos tikslas - ugdyti vaikų socialines–emocines kompetencijas, organizuojant turiningą vasaros poilsį su tikslinėmis, prasmingomis, pažintinmis veiklomis ir vertybėmis, skatinančiomis kūrybiškumą,savarankiškumą ir bendradarbiavimą.

Programos uždaviniai:

  • Ugdyti mąstanius, emociškai sveikus ir turinčius lakią fantaziją vaikus.
  • Skatinti vaikų krybinę saviraišką, bendravimą ir bendradarbiavimą.
  • Plėtoti sveikos ir aktyvios gyvensenos sampratą, puoseljant darnos su gamta jausmą.
  • Formuoti atsparumo neigiamai socialinei įtakai bei elgsenai įgūdžius.
  • Brandinti vaiko kultrinę, pilietinę savimonę, toleranciją.
  • Plėsti akiratį ir skatinti siekti daugiau.

 

Stovyklos pamainos:

2016 06 26 – 2016 07 05

2016 07 13 – 2016 07 22

2016 08 02 – 2016 08 11

 

 

Daugiau informacijos rasite: www.usc.lt

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius tinklalapyje nurodytais kontaktais.