Aprašymas

Programos tikslas – ugdyti pilietinę savivoką per savo gimtinės, tėviškės etnokultūros paveldo suvokimą, lavinti tiriamuosius ir komandinio darbo gebėjimus.Programos uždaviniai – ugdyti asmenybę, besididžiuojančią savo tautine kultūra, suvokiančią save kaip tos kultūros puoselėtoją, siekti etnografinių regionų savitumo išsaugojimo ir aktualizavimo Lietuvoje, skatinti stovyklautojus puoselėti ir išsaugoti tarmes, gilinti jau turimas mokinių etninės kultūros žinias, kurios padėtų suvokti bei formuoti savo kaip lietuvio tapatybę, o etnokultūrą suvokti kaip reiškinį, kuris apima visas mūsų tautos gyvenimo sritis ir poreikius, sudaryti sąlygas jauniems žmonėms kūrybiškai perteikti savo mintis ir požiūrį į savo tautos ir krašto praeitį.

Programos paskirtis – per stovyklos veiklas, integruojant per menines veiklas, sporto ir kitus renginius, taikant neformalaus švietimo metodus, pasitelkiant esamas priemones, sudaryti sąlygas kiekvienam stovyklautojui gilinti įgytus etninės kultūros pagrindus, pažinti jos reiškinių įvairovę, įgyti liaudies kūrybos gebėjimų, perimti tradicines etines ir estetines vertybes.

 

Stovyklos pamainos:

2016 07 05 – 2016 07 14

2016 08 09 – 2016 08 18

 

Daugiau informacijos rasite: www.vaikupoilsis.com

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius tinklalapyje nurodytais kontaktais.