Aprašymas

25 metų jubiliejų švenčianti „Lietuvos atgaja“ kilo iš idėjos sukviesti užsienio lietuvių vaikus, išsibarsčiusius po visą pasaulį, pažinti savo protėvių šalį, papročius ir kultūrą, suvokti savąją tapatybę, tobulinti lietuvių kalbos įgūdžius. „Lietuvos atgajoje“ jau daugiau nei dvidešimtmetį nuosekliai siekiama šių tikslų, juos aktualizuojant, pritaikant šių dienų vaikams ir jaunimui iš Lietuvos ir užsienio, papildant kitais, susijusiais su kūrybiškumo, asmeninių, socialinių, pilietinių kompetencijų ugdymu, tobulinant pasirenkamus metodus, ugdymo turinį, gilinant stovyklos tradicijas.

Pagrindiniai stovyklos (Programos) tikslai:
1. Ugdyti, puoselėti vaikų ir jaunimo lietuviškąjį tapatumą, susidomėjimą etnine kultūra, atsakomybės už kultūros pažinimą ir išsaugojimą jausmą.
2. Ugdyti aktyvią, savarankišką, pilietišką, atsakomybę už savo veiksmus juntančią asmenybę, gebančią kūrybiškai spręsti problemas ir įveikti asmeninius, visuomeninius, kultūrinius iššūkius, atpažinti savo ir tautos vertybes ir jomis vadovautis įvairiose situacijose.
3. Stiprinti kūrybiškumą, didinti saviraiškos galimybes. Ugdyti asmenines ir socialines kompetencijas, bendravimo įgūdžius, emocinį intelektą.

Stovyklos (Programos) uždaviniai:
1. Organizuoti kultūrines edukacines stovyklos veiklas, kuriose vaikai supažindinami su Lietuvos kultūriniu paveldu ir šiuolaikinėmis kultūros formomis, plečiamos lietuviškų tradicijų, papročių pažinimo galimybės, lietuviškumo sąvokos supratimo ribos, ieškoma savitų kūrybinių raiškos būdų.
2. Sukurti psichologiškai, emociškai ir kūrybiškai saugią stovyklos aplinką. Pasitelkiant neformaliojo ugdymo, patyriminius, kūrybinius metodus įgalinti vaikus aktyviai veikti, skatinti jų kūrybiškumą, pilietiškumą, kultūrinį bendradarbiavimą, kūrybinį kritinį mąstymą.
3. Per refleksijos, bendradarbiavimo, komandinio darbo, psichologinius metodus padėti vaikams reikšti ir suprasti savo pačių bei kitų žmonių patirtis, jausmus ir emocijas, išmokti atsipalaiduoti, pozityviai spręsti nesutarimus ir įveikti sunkumus, konstruktyviai bendradarbiauti ir įgyti kitų įgūdžių, būtinų asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui.
4. Sukurti sąlygas laisvai kūrybai, naujoms bendravimo ir saviraiškos galimybėms rengiant tokias veiklas, kuriose sau vietą ir galimybę pasireikšti gautų kiekvienas stovyklautojas. Atpažinti ir reaguoti į vaikų poreikius, gebėjimus, sukurti sąlygas jų tobulinimui. Padėti suvokti, kad kūrybinius įgūdžius galima universaliai ir kūrybiškai pritaikyti kasdieniniame savo šeimos ir bendruomenės gyvenime.

 

Stovyklos pamainos:

2017-07-21     2017-07-30
2017-08-01     2017-08-10
2017-08-12     2017-08-21

 

Daugiau informacijos rasite: http://www.latgaja.lt

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.