Aprašymas

1 tikslas. Ugdyti socialines emocines kompetencijas.
Uždaviniai:

-sudaryti palankias sąlygas atsiskleisti vaikų fizinei prigimčiai, individualioms asmenybės savybėms bei emocinių reikmių ir socialinių poreikių tenkinimui;
-lavinti tarpusavio neformalaus bendravimo įgūdžius;
-ugdyti gebėjimą konstruktyviai spręsti problemas;
-skatinti saviraišką ir kūrybiškumą bendraujant;
-ugdyti kūrybiškumą bei kūrybinį mąstymą.

2 tikslas. Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, didinti informuotumą ugdant vertybes, formuojančias ne tik asmens, bet ir visos visuomenės sveikos gyvensenos pamatus.
Uždaviniai:

-kurti saugią ir sveiką aplinką;
-skatinti vaikus ir jaunimą siekti dvasinės ir fizinės sveikatos harmonijos;
-skatinti saugoti ir stiprinti sveikatą, formuojant sveikos mitybos įgūdžius bei skatinant fizinį jų aktyvumą;
-propaguoti aktyvų poilsį, natūralius sveikatos stiprinimo ir atsipalaidavimo būdus;
-ugdyti gebėjimus atsispirti neigiamai aplinkos įtakai;
-žygių pėsčiomis, dviračiais, baidarėmis, valtimis metu propaguoti ekologinius keliavimo būdus;
-organizuoti sveikatinimo renginius, pasitelkiant į pagalbą specialistus;
-suteikti stovyklautojams individualią pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą.

Vaikų bei jaunimo sveikatą kasdien veikia įvairūs veiksniai: ugdymosi aplinka, mityba, fizinis aktyvumas... Jie patiria psichologinių problemų, kylančių dėl amžiaus tarpsnių krizių, savęs aktualizavimo sunkumų, tarpasmeninių santykių keblumų, adaptavimosi visuomenėje bei įvairių socialinių priežasčių. Šie faktoriai skaudžiai įtakoja tiek fizinę, tiek dvasinę savijautą, sveikatą. Kryptinga ir įdomi veikla, specialistų mokymai bei konkreti pagalba sustiprins psichologinį atsparumą, sveikos gyvensenos įgūdžius, suteiks praktinių ir teorinių žinių kaip atsispirti žalingiems įpročiams, stiprinti sveikatą.

 

Stovyklos pamainos:

2017-06-01     2017-06-10
2017-08-06     2017-08-15

 

Daugiau informacijos rasite: www.kaltanenai.eu

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.