Aprašymas

Programos tikslas – vaikų socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas vaikų vasaros stovykloje. 

Programos uždaviniai:

  • Organizuoti neformaliojo vaikų švietimo programą Žiobiškio turistinėje bazėje neformaliojo ugdymo principais ir metodais.
  • Ugdyti vaikų kūrybinį mąstymą ir kūrybiškumą, konstruktyvų problemų sprendimą, mokymąsi bendradarbiauti.
  • Stiprinti vaikų pagarbos jausmą, toleranciją, bendruomeniškumą ir pilietinį sąmoningumą formuojant jauno žmogaus asmenybę.
  • Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.