Aprašymas

Programos tikslas, tai profesinis veiklinimas per laisvalaikio  vykdomas  veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes; sudaryti sąlygas mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (panaudojant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).

 Programos uždaviniai: kadangi karjeros ugdymas vykdomas mokyklose, stovyklos programos pagrindiniai uždaviniai -  tęstinumo uždaviniai – perėjus iš vienos mokymosi aplinkos į kitą, naujoje aplinkoje tęsiamas karjeros kompetencijų ugdymas. Stovyklos programa turi praplėsti ir praturtinti formalųjį ugdymą.

  • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę, rastų  ir  efektyviai  naudotų  karjeros  informaciją  bei  pasinaudotų  mokymosi  visą gyvenimą galimybėmis;
  • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
  • remdamiesi asmenine ateities  vizija,  keltų  karjeros  tikslus,  sudarytų  ir  nuolat atnaujintų karjeros planą;
  • mokymosi ir laisvalaikio   veiklose   taikytų   ir   tobulintų   karjerai   svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  • būtų pasirengę sėkmingai  pereiti į  kitą  karjeros  (mokymosi  ar  darbo)  aplinką  ir ieškoti darbo.