Aprašymas

Programos tikslai:

  • Ugdyti vaikų bendrąsias ir dalykines kompetencijas ir stiprinti praktinius gebėjimus STEAM mokslų srityse.
  • Formuoti vaikų gebėjimą kompleksiškai tyrinėti ir pažinti tikrovės reiškinius, spręsti problemas remiantis gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos žiniomis.

 

Programos uždaviniai:

  • Skatinti vaikų domėjimąsi gamtos mokslais ir mokyti pritaikyti jau turimas žinias ir gebėjimus sprendžiant praktines problemas artimiausioje aplinkoje.
  • Supažindinti su tyrimo metodika, kuri apims stebėjimą, klausimų kėlimą, tyrimo planavimą, eksperimento rezultatų lyginimą su panašių tyrimų išvadomis, atsakymų formulavimą ir viešinimą.
  • Sudaryti sąlygas vaikams savarankiškai atlikti paprastus stebėjimus ir bandymus gamtos laboratorijoje, išsiaiškinti, kodėl ir kokios medžiagų savybės lemia jų būvį.
  • Ugdyti ekologinę ir pagarbią elgseną, organizuojant veiklas klube „Eureka“, kūrybinėse dirbtuvėse, sporto klube.
  • Supažindinti vaikus su programavimo pagrindais ir IKT įrankių teikiamomis galimybėmis tiriamajai ir kūrybinei raiškai.