2014 rugsėjo 23
“Gintaro poilsiavietėje”   jaunimas per septynias dienas pastatė folklorinį miuziklą „Kaip Matijošius laimės ieškojo“

Pra­ėju­sią sa­vai­tę "Sce­nos ir es­te­ti­kos mo­kyk­los" (SEM) or­ga­ni­zuo­to­je me­ni­nė­je kū­ry­bi­nė­je sto­vyk­lo­je Kalvarijoje “Gintaro poilsiavietėje”   jau­ni­mas per septynias die­nas pa­sta­tė folk­lo­ri­nį miu­zik­lą „Kaip Matijošius laimės ieškojo“. Į nuo 2007 me­tų sa­vo veik­lą pra­dė­ju­sios mo­kyk­los sto­vyk­lą šie­met at­vy­ko lie­tu­vai­čiai iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų, taip pat da­ly­va­vo kaimų ir mažų mies­te­lių jau­ni­mas.

Sto­vyk­lai va­do­va­vęs SEM su­ma­ny­to­jas ir įkū­rė­jas Ge­di­mi­nas Zu­jus ste­bė­jo­si at­va­žia­vu­sio jau­ni­mo en­tu­ziaz­mu. "Iš pra­džių at­ro­dė su­nkiai įma­no­ma per to­kį trum­pą lai­ką pa­sta­ty­ti miu­zik­lą, ta­čiau me­no pa­slap­čių iš­mok­ti sie­kian­čiam jau­ni­mui vis­kas klo­jo­si pui­kiai, - ti­ki­no G. Zu­jus. - Re­pe­ti­ci­jos vy­ko „Gintaro poilsiavietės“ vasaros estradoje, kur saulė negailėjo šilumos. Da­ly­viai kar­tu kū­rė de­ko­ra­ci­jas, kos­tiu­mus, mo­kė­si šok­ti, vai­din­ti, dai­nuo­ti.“

Miu­zik­lą pa­gal jau­ni­mui pa­trauk­liai aran­žuo­tas lie­tu­vių liau­dies dai­nas sta­ty­ti pa­dė­jo sce­nos pro­fe­sio­na­lai. Pir­mo­sios die­nos bu­vo skir­tos at­ras­ti stip­rią­sias jau­nų­jų me­ni­nin­kų pu­ses. Šok­ti mo­kė vadovė Danutė Giedraitienė, sceninio meno-Regina Mačiulskienė, sto­vyk­los da­ly­vių bal­sus at­vė­rė Žyd­ruo­lė Ze­ne­vi­čie­nė, instrumentais groti vadovavo Gediminas Zujus, o režisierius Nerijus Gedminas miu­zik­lo idė­ją su­dė­lio­jo į vien­ti­są spek­tak­lį.

Kaip pa­ste­bė­jo sto­vyk­los va­do­vai G. Zu­jus, Žyd­ruo­lė Ze­ne­vi­čie­nė, Regina Mačiulskienė, Da­nu­tė Gied­rai­tie­nė, re­pe­ti­ci­jos įkvė­pė jau­ni­mui pa­si­ti­kė­ji­mo. Bai­gia­ma­sis ren­gi­nys – Jurgežerių „Gintario poilsiavietės“ vasaros estradoje par­ody­ta miu­zik­lo prem­je­ra - įro­dė, kad ge­ros idė­jos ga­li bū­ti la­bai grei­tai rea­li­zuo­ja­mos.

Be re­pe­ti­ci­jų jau­ni­mas pui­kiai lei­do lai­ką  - estafetės, konkursai, diskotekos, rengė temines kūrybines va­ka­ro­nes.

SEM jau ne pir­mus me­tus Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tį jau­ni­mą sėk­min­gai su­bu­ria bend­riems pro­jek­tams. "To­kio­mis bend­ro­mis sto­vyk­lo­mis sie­kia­me, kad  jau­ni­mas no­rė­tų pa­žin­ti Lietuvą, su ja sie­tų sa­vo to­les­nę veik­lą, jaus­tų­si esan­tys rei­ka­lin­gi ", - tei­gė sto­vyk­los va­do­vas G. Zu­jus.